Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
129
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Ja objekts neatrodas fokusa lauka diapazonâ, fotokamera nespçj 
automâtiski nofokusçt objektu. Šâdâ gadîjumâ iestatiet [AF Mode] 
(AF Režîms) uz l (Viena kadra režîmu). Jûs varat ietilpinât 
objektu fokusa laukâ, izmantojiet fokusa fiksâcijas funkciju 
un iekadrçjiet sižetu no jauna.
1
Iestatiet [AF Mode] (AF Režîms) uz l.
2
Iekadrçjiet vajadzîgo kompozîciju 
skatu meklçtâjâ.
3
Iekadrçjiet objektu skatu 
meklçtâja centrâ un nospiediet 
eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Displejâ atainojas fokusa indikators ] 
un atskan skaòas signâls, ja objekts tiek 
nofokusçts (ja indikators mirgo, objekts 
nav nofokusçts).
4
Fiksçjiet fokusu.
Turiet eksponçšanas slçdzi nospiestu lîdz pusei. Fokuss paliek fiksçts.
Fokusa fiksçšana
Piemçrs) Persona nav 
nofokusçta, bet tâ vietâ 
nofokusçts ir fons.
K-x_OPM.book  Page 129  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM