Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
130
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
5
Iekadrçjiet sižetu vçlreiz, turot 
eksponçšanas slçdzi nospiestu 
lîdz pusei.
[A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu 
izvçlne) izvçlnç (86. lpp.) iestatiet [5. AE-L 
with AF Locked] (AE-L ar fiksçtu AF), 
lai fiksçtu ekspozîcijas vçrtîbu pie fiksçta 
fokusa. Pçc noklusçjuma ekspozîcija 
netiek fiksçta, ja tiek nofiksçts fokuss.
• Fokuss ir fiksçts, kamçr tiek atainots fokusa indikators ].
• Pagriežot tâlummaiòas gredzenu fokusa fiksâcijas režîmâ, objektu var bût 
neiespçjams nofokusçt.
• Skaòas signâlu, kurš skan objektam esot fokusâ, var izslçgt. (260. lpp.)
• Fokusa fiksçšanas funkcija nav pieejama, ja [AF Mode] (AF Režîms) režîms 
iestatîts uz k (Sçrijfoto režîms), Attçla režîms iestatîts uz 
\ (Moving 
Object (Objekts kustîbâ)) vai 
H (Ainavas) režîms iestatîts uz n (Stage 
Lighting (Studijas apgaismojums)), R (Kids (Bçrni)), Y (Pet (Mâjdzîvnieki)) 
vai l (Night Snap (Nakts uzòçmums)). Šâdos gadîjumos autofokusçšana 
tiek turpinâta, lai nofokusçtu objektu lîdz eksponçšanas slçdzis tiek atlaists 
(Nepârtrauktâ fokusçšana).
Ekspozîcijas fiksçšana pie fiksçta fokusa
1
Off (Deaktivizçts)
Ekspozîcija netiek fiksçta, ja fokuss tiek fiksçts. 
(pçc noklusçjuma)
2
On (Aktivizçts)
Ekspozîcija tiek fiksçta, ja fokuss tiek fiksçts.
5.
1
2
MENU
OK
AE-L with AF Locked
Off
On
AE is locked
Cancel
when the focus
is locked
OK
K-x_OPM.book  Page 130  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM