Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
131
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Kad Jûs regulçjat fokusu manuâli, varat izmantot gan fokusa indikatoru 
gan lauku skatu meklçtâjâ.
Ja objekts ir fokusâ, skatu meklçtâjâ parâdâs fokusa indikators ], 
arî manuâlâs fokusçšanas laikâ.
Iespçjams manuâli iestatît fokusu, izmantojot fokusa indikatoru ].
1
Iestatiet fokusa režîma izvçles 
sviru 
\ pozîcijâ.
2
Lûkojieties caur skatu meklçtâju, 
nospiediet eksponçšanas slçdzi 
lîdz pusei un grieziet fokusçšanas 
gredzenu.
Displejâ atainojas fokusa indikators 
] un atskan skaòas signâls tiklîdz 
objekts tiek nofokusçts.
Fokusa manuâla iestatîšana (Manuâlais fokuss)
Fokusa indikatora izmantošana
MF
AF
Fokusa indikators
K-x_OPM.book  Page 131  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM