Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
132
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Fokusu iespçjams iestatît manuâli, izmantojot matçto laukumu skatu 
meklçtâja.
1
Iestatiet fokusa režîma izvçles 
sviru 
\ pozîcijâ.
2
Lûkojieties caur skatu meklçtâju 
un pagrieziet fokusa gredzenu 
lîdz objektu var skaidri redzçt 
fokusçšanas ekrânâ.
• Iestatiet fokusu manuâli izmantojot matçto laukumu skatu meklçtâjâ, 
kad objektu ir grûti nofokusçt (69. lpp.) un fokusa indikators neatainojas.
• Skaòas signâlu, kurš skan objektam esot fokusâ, var izslçgt. (260. lpp.)
Skatu meklçtâja matçtâ lauka izmantošana
MF
AF
K-x_OPM.book  Page 132  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM