Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
133
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Fotografçšana Fokusa uztveršanas režîmâ
Kad [A Custom Setting 3] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç 
(88. lpp.) [21. Catch-in Focus] (Uztveršana fokusâ) iestatîts uz [On] 
(Aktivizçts), ja [AF Mode] (AF Režîms) iestatîts uz f vai l 
un ir pievienots viens no sekojošiem objektîviem, tiek aktivizçta 
fokusa notveršanas uzòemšanas funkcija un fotouzòçmums tiek 
uzòemts automâtiski, tiklîdz objekts tiek nofokusçts.
• Manuâlâ fokusa objektîvs
• DA vai FA objektîvi, kuriem pieejami 
= and \ iestatîjumi 
(iestatîjumam uz objektîva jâbût iestatîtam uz \ pirms 
uzòemšanas)
  Fotoattçlu uzòemšana
1 Pievienojiet fotokamerai piemçrotu objektîvu.
2 Iestatiet fokusa režîmu slçdzi 
= pozîcijâ.
3 Iestatiet [AF Mode] (AF Režîms) uz f vai l.
4 Iestatiet objektam atbilstošu fokusu.
5 Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Eksponçšanas atbrîvojas automâtiski objektam nonâkot fokusâ 
fokusçšanai iestatîtajâ pozîcijâ.
K-x_OPM.book  Page 133  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM