Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
134
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Kompozîcijas, ekspozîcijas un fokusa 
pârbaude pirms uzòemšanas 
(priekšskatîjums)
Priekšskatîjuma funkciju iespçjams izmantot asi atveidojamâ lauka 
dziïuma, kompozîcijas, ekspozîcijas un fokusa pârbaudei pirms 
fotoattçla uzòemšanas.
Ir divi priekšskatîjuma veidi.
Vispirms piešíiriet Priekšskatîjuma funkciju | (Zaïajam) taustiòam.
1
[Rec. Mode 4] (Uzòemšanas 
režîms) izvçlnç izvçlieties [Green 
Button] (Zaïais taustiòš) un 
nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atveras [Green Button] (Zaïais taustiòš) 
logs.
Priekšskatîjuma metode
Apraksts
|
Optical Preview 
(Optiskais priekšskatîjums)
Lai pârbaudîtu asi atveidojamo lauku 
skatu meklçtâjâ.
e
Digital Preview 
(Digitâlais priekšskatîjums)
Lai pârbaudîtu kompozîciju, ekspozîciju 
un fokusu monitorâ.
Jûs varat arî izmantot tiešâ priekšskatîjuma funkciju, lai atainotu tûlîtçjo attçlu 
displejâ un mainîtu uzòemšanas funkcijas iestatîjumus apskatîšanas laikâ 
un pârbaudîtu iestatîjumus palielinot attçlu. Skatieties 155. lpp.
Priekšskatîjuma funkcijas piešíiršana Zaïajam 
taustiòam
MENU
1 2 3
4
Shake Reduction
35mm
Exit
Green Button
Memory
Input Focal Length
K-x_OPM.book  Page 134  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM