Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
135
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Optical Preview] 
(Optiskais priekšskatîjums) 
vai [Digital Preview] (Digitâlais 
priekšskatîjums) un nospiediet 
taustiòu 
4.
Ja esat izvçlçjies [Optical Preview] 
(Optiskais priekšskatîjums), pârejiet 
pie 6. soïa.
4
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [Histogram] 
(Histogramma) vai [Bright/Dark 
Area] (Gaišâs/Tumšâs daïas).
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos O vai P.
6
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Priekšskatîjuma funkcija tiek piešíirta | taustiòam un fotokamera 
ir gatava fotoattçlu uzòemšanai.
Veicot fotoattçlu uzòemšanu ar Multi-ekspozîcijas un Live View parametriem, 
Optiskais priekšskatîjums tiek izmantots neatkarîgi no iestatîjuma.
MENU
P LINE
P SHIFT
Green Button
Action in M Mode
Green Button
e-dial in Program
MENU
OK
RAW
OK
Custom Image
Optical Preview
Digital Preview
Green Button
RAW Button Function
Digital Filter
Green Button
Cancel
Center AF Point
MENU
Green Button
Histogram
Bright/Dark Area
Digital Preview
K-x_OPM.book  Page 135  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM