Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
136
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Iekadrçjiet objektu AF râmî 
un nospiediet eksponçšanas 
slçdzi lîdz pusei, lai nofokusçtu 
objektu.
2
Lûkojoties cauri skatu meklçtâjam 
nospiediet 
| taustiòu.
Nospiežot taustiòu |, skatu meklçtâjâ 
iespçjams pârbaudît lauka dziïumu.
Šajâ laikâ, skatu meklçtâjâ neatainojas 
uzòemšanas informâcija, un eksponçšanas 
slçdzi nevar nospiest.
3
Noòemiet pirkstu no | taustiòa.
Optiskais priekšskatîjums ir beidzies un fotokamera ir gatava fotoattçlu 
uzòemšanai.
Optiskâ priekšskatîjuma atainošana
K-x_OPM.book  Page 136  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM