Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
137
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Nofokusçjiet objektu un iekadrçjiet 
sižetu skatu meklçtâjâ, tad 
nospiediet 
| taustiòu.
Priekšapskates laikâ monitorâ atainojas 
(|) ikona un iespçjams pârbaudît 
kompozîciju, ekspozîciju un fokusu.
Pieejamâs darbîbas
2
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Digitâlais priekšskatîjums ir beidzies un darbojas autofokusçšanas 
sistçma.
Digitâlâ priekšskatîjuma atainošana
e-disks
Palielina priekšskatîjuma attçlu (214. lpp.).
M taustiòš
Saglabâ priekšskatîjuma attçlu. Izvçlieties [Save as] 
(Saglabât kâ) un nospiediet 
4 taustiòu.
Maksimâlais digitâlâ priekšskatîjuma atainošanâs laiks ir 60 sekundes.
INFO
K-x_OPM.book  Page 137  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM