Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
138
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Shake Reduction funkcijas 
izmantošana, lai novçrstu 
Camera Shake
Vibrâciju samazinâšanas funkcija samazina fotokameras vibrâcijas, 
kas var rasties nospiežot eksponçšanas slçdzi. Funkcija noder uzòemot 
attçlus apstâkïos, kad var rasties fotokameras vibrâcijas. Vibrâciju 
samazinâšanas funkcija ïauj uzòemt attçlus ar aptuveni lîdz 4 soïiem 
palçninâtu eksponçšanas âtrumu, novçršot fotokameras vibrâcijas iespçju.
Vibrâciju samazinâšanas funkcija ir ideâli piemçrota uzòemto attçlus 
sekojošos apstâkïos.
• Uzòemot attçlus tâdos neskaidra apgaismojuma apstâkïos kâ telpâs, 
naktî, mâkoòainâ dienâ un çnâ.
• Uzòemot telefoto attçlus.
Fotoattçlu uzòemšana izmantojot Vibrâciju 
samazinâšanas funkciju (Shake Reduction)
• Vibrâciju samazinâšanas funkcija nekompensç miglainîbu, kas radusies 
objekta kustîbas rezultâtâ. Lai uzòemtu virzošos objektu fotoattçlus, 
palieliniet eksponçšanas slçdža âtrumu.
• Vibrâciju samazinâšanas funkcija var pilnîbâ nenovçrst fotokameras 
vibrâcijas uzòemot attçlus tuvplânâ. Šajâ gadîjumâ ieteicams vibrâciju 
samazinâšanas funkciju deaktivizçt un uzstâdît fotokameru uz statîva.
• Vibrâciju samazinâšanas funkcija nedarbosies pilnîbâ, ja veiksiet uzòemšanu 
ar lçnu eksponçšanas slçdža âtrumu, piemçram, uzòemot panorâmas vai 
nakts ainavas. Šâdâ gadîjumâ ieteicams vibrâciju samazinâšanas funkciju 
deaktivizçt un uzstâdît fotokameru uz statîva.
Attçli, kas uzòemti ar aktivizçtu 
Vibrâciju samazinâšanas funkciju
Miglaini attçli
K-x_OPM.book  Page 138  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM