Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
139
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Nospiediet taustiòu M statusa logâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòu 
(
2345), lai izvçlçtos 
[Shake Reduction] (Vibrâciju 
samazinâšana), tad nospiediet 
taustiòu 
4.
Atainojas [Shake Reduction] (Vibrâciju 
samazinâšana) apstiprinâjuma logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos 
k (On) 
vai
l (Off).
k: Izmanto vibrâciju samazinâšanas 
funkciju. (pçc noklusçjuma)
l: Neizmanto vibrâciju 
samazinâšanas funkciju.
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Skatu meklçtâjâ parâdâs 
k un tiek 
aktivizçta vibrâciju samazinâšanas funkcija.
Vibrâciju samazinâšanas funkcijas iestatîšana 
(Shake Reduction)
• Kad uzstâdât fotokameru uz statîva, deaktivizçjiet vibrâciju samazinâšanas 
funkciju.
• Vibrâciju samazinâšanas funkcija automâtiski deaktivizçjas sekojošos 
apstâkïos.
- Taimeria
- Tâlvadîbas uzòemšanas
- Bulb režîma
- HDR kadrs
- Ârçjâ zibspuldzes izmantošanas gadîjumos bezvadu režîmâ
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
10/10/’09
Shake Reduction
On
OK
MENU
Shake Reduction
Cancel
OK
On
K-x_OPM.book  Page 139  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM