Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
140
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Vibrâciju samazinâšanas funkcija darbojas iegûstot objektîva fokusa 
attâluma informâciju.
Ja fotokamerai pievienoti DA, DA L, D FA, FA J, FA vai F objektîvi, 
objektîva informâcija tiek automâtiski iegûta aktivizçjot vibrâciju 
samazinâšanas funkciju.
Ja fotokamera tiek ieslçgta ar vibrâcijas funkciju iestatîtu uz 
un pievienots objektîvs, kas neatbalsta automâtisku objektîva 
informâcijas nolasîšanas funkciju, piem., fokusa attâluma (301. lpp.
nolasîšanu, fotokameras displejâ atveras [Input Focal Length] 
(Pievades fokusa attâlums) logs.
Fokusa attâlumu iestatiet manuâli [Input Focal Length] (Pievades fokusa 
attâlums) iestatîjumu izvçlnç.
• Iestatîjumu iespçjams arî mainît [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) 
izvçlnç (85. lpp.).
• Vibrâciju samazinâšanas funkcija nedarbosies pilnîbâ (apmçram 2 sekundes) 
uzreiz pçc fotokameras ieslçgšanas vai gaidîšanas režîma deaktivizçšanas. 
Nogaidiet lîdz Vibrâciju samazinâšanas funkcija stabilizçjas pirms 
eksponçšanas slçdža nospiešanas lîdz pusei. Fotokamera ir sagatavota 
fotoattçla uzòemšanai, kad skatu meklçtâjâ atainojas 
k.
• Vibrâciju samazinâšanas funkcija pieejama ar jebkuru a savietojamu 
PENTAX objektîvu. Tomçr kad blendes gredzens tiek iestatîts jebkurâ citâ 
pozîcijâ, izòemot s (Auto) vai tiek izmantots objektîvs bez s pozîcijas, 
fotokamera nedarbosies, ja vien [A Custom Setting 4] (lietotâja uzstâdîjumu 
izvçlne) izvçlnç [22. Using Aperture Ring] (Diafragmas gredzena izmantošana) 
netiks iestatîts uz [Permitted] (Atïauts). Veiciet šo iestatîjumus iepriekš. 
Taèu šâdâ gadîjumâ dažas funkcijas var nebût pieejamas. Skatît “Piezîmes 
par [22. Using Aperture Ring] (Diafragmas gredzena izmantošana)” (303. lpp.).
Kad fokusa attâlums nevar tikt automâtiski noteikts
• [Input Focal Length] (Pievades fokusa attâlums) iestatîjuma izvçlne neatainojas, 
ja tiek izmantots objektîvs, kurš atbalsta automâtisko fokusa attâluma 
atpazîšanas funkciju.
• Izmantojot objektîvu bez s pozîcijas uz blendes vai blende iestatîta pozîcijâ, 
kas nav s, [A Custom Setting 4] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç 
iestatiet [22. Using Aperture Ring] (Diafragmas gredzena izmantošana) 
uz [Permitted] (Atïauts). (303. lpp.)
K-x_OPM.book  Page 140  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM