Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
141
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45) vai e-disku, lai iestatîtu 
fokusa attâlumu.
Pieejamas sekojošas 34 fokusa 
attâluma vçrtîbas. (Noklusçtais 
iestatîjums ir 35 mm.)
2
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
Fotokamera piedâvâ divu veidu taimerus.
8
10 12 15 18 20 24 28 30 35
40 45 50 55 65 70 75 85 100 120
135 150 180 200 250 300 350 400 450 500
550 600 700 800
• Ja objektîva fokusa attâlums nav norâdîts augstâk, izvçlieties to vçrtîbu, kura 
ir vistuvâk reâlajam fokusa attâlumam. (piemçrs: [18] priekš 17 mm un [100] 
priekš 105 mm).
• Izmantojot tâlummaiòas objektîvu, izvçlieties reâlo fokusa attâlumu 
tâlummaiòas iestatîjumam tâdâ pat veidâ.
• Lai mainîtu fokusa attâluma iestatîjumu, izmantojiet [Input Focal Length] 
(Pievades fokusa attâlums) funkciju [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) 
izvçlnç (85. lpp.).
• Vibrâciju samazinâšanas efektu ietekmç uzòemšanas attâlums, kâ arî 
fokusa attâluma informâcija. Vibrâciju samazinâšanas funkcija var nebût 
tik efektîva, uzòemot attçlus tuvplânâ.
Fotografçšana izmantojot taimeri
g
Self-timer (12 sec.) 
(Taimeris (12 sek.))
Fotoattçls tiek uzòemts aptuveni pçc 12 sekundçm. 
Izmantojiet šo režîmu, ja pats fotogrâfs vçlas bût 
iekïauts fotoattçlâ.
Z
Self-timer (2 sec.) 
(Taimeris (2 sek.))
Spogulis izvirzâs uz âru pçc eksponçšanas slçdža 
nospiešanas. Fotoattçls tiek uzòemts aptuveni pçc 
2 sekundçm. Izmantojiet režîmu, lai eksponçšanas 
slçdža nospiešanas laikâ novçrstu fotokameras 
svârstîbas.
Cancel
MENU
Input Focal Length
135
120
100
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 141  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM