Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
142
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Uzstâdiet fotokameru uz statîva.
2
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (2).
Atveras [Drive Mode] (Fotografçšanas režîms) izvçles logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos g.
4
Nospiediet kursortaustiòu (3
un izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos g.
5
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
6
Nospiediet eksponçšanas 
slçdzi lîdz pusei.
Aktivizçjas autofokusa sistçma. 
Ja objekts ir fokusâ, displejâ 
parâdâs fokusa indikators ].
OK
MENU
Cancel
OK
Drive Mode
Single Frame Shooting
OK
MENU
2
s
2
s
Drive Mode
Cancel
OK
Self-timer (12 sec.)
K-x_OPM.book  Page 142  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM