Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
143
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
7
Nospiediet eksponçšanas 
slçdzi pilnîbâ.
Priekšçjâ taimera lampiòa sâk lçnâm 
mirgot un tad nozibsnî 2 reizes pirms 
attçla uzòemšanas. Atskan skaòas 
signâls un mirgošanas âtrums palielinâs 
pçdçjo 2 sekunžu laikâ. Fotoattçls tiek 
uzòems aptuveni 12 sekundes pçc 
eksponçšanas slçdža nospiešanas 
pilnîbâ.
Izmantojiet spoguïa fiksçšanas funkciju, ja fotokameras satricinâjums 
visticamâk bûs nenovçršams pat izmantojot tâlvadîbas pulti (nopçrkama 
atsevišíi) un uzstâdot kameru uz statîva.
Uzòemot fotoattçlus ar 2 sek. taimera funkciju, spogulis paceïas uz augšu 
un fotoattçls tiek uzòemts 2 sekundes pçc eksponçšanas slçdža 
nospiešanas, tâdâ veidâ novçršot iespçjamâs spoguïa vibrâcijas.
Veiciet zemâk aprakstîtâs operâcijas, lai uzòemtu fotoattçlus izmantojot 
Spoguïa fiksçšanas funkciju.
1
Uzstâdiet fotokameru uz statîva.
2
Fotografçšanas režîmâ izvçlieties 
Z
.
Informâcijai skatît soïus no 1 lîdz 5 142. lpp.
3
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Aktivizçjas autofokusa sistçma. Ja objekts ir fokusâ, displejâ parâdâs 
fokusa indikators ].
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Attçls tiek uzòemts 2 sekundes pçc spoguïa pacelšanâs. AE fiksçšanas 
funkcija tiek dekativizçta ar ekspozîcijas vçrtîbu, kas tiek iestatîta uzreiz 
pirms spoguïa pacelšanas.
Spoguïa fiksçšanas funkcijas izmantošana
K-x_OPM.book  Page 143  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM