Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
144
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Fotoattçlus iespçjams uzòemt arî no attâluma izmantojot tâlvadîbas pulti 
(papildus piederums). Fotokamera piedâvâ sekojošus trîs tâlvadîbas 
uzòemšanas veidus.
1
Uzstâdiet fotokameru uz statîva.
2
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (2).
Atveras [Drive Mode] (Fotografçšanas režîms) izvçles logs.
• Taimera funkcija nav pieejama Attçla režîma 
\ (Moving Object (Objekts 
kustîbâ)) režîmâ un 
H (Ainavas) režîma R (Kids (Bçrni)) vai Y (Pet 
(Mâjdzîvnieki)) režîmâ.
• Lai atceltu taimera funkciju, [Drive Mode] (Fotografçšanas režîms) logâ 
izvçlieties jebkuru režîmu, izòemot g vai 
Z. Iestatîjums tiek atcelts, ja 
kamera tiek izslçgta pie [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnes 
[Memory] (Atmiòa) (277. lpp.) apakšizvçlnç [Drive Mode] (Fotografçšanas 
režîms) iestatîtam uz P (Deaktivizçts).
• Vibrâciju samazinâšanas funkcija automâtiski tiek deaktivizçta pie g 
vai
Z iestatîjumiem.
• Skaòas signâli iespçjams deaktivizçt. (260. lpp.)
• Ekspozîcija var tikt ietekmçta gaismai iekïûstot skatu meklçtâjâ. izmantojiet 
AE fiksçšanas funkciju (117. lpp.). Skatu meklçtâjâ iekïuvusî gaisma neietekmç 
ekspozîciju, ja režîmu izvçles disks iestatîts a (Manual (Manuâlais režîms)) 
pozîcijâ (108. lpp.).
Fotografçšana izmantojot tâlvadîbas pulti 
(papildus piederums)
h
Remote control 
(Tâlvadîbas pults)
Fotoattçls tiek uzòemts nekavçjoties, 
ja tiek nospiests eksponçšanas slçdzis 
uz tâlvadîbas pults.
i
Remote Control (3s delay) 
(Tâlvadîba (3 sekunžu 
kavçšana))
Fotoattçls tiek uzòemts 3 sekundes 
pçc eksponçšanas slçdža nospiešanas 
uz tâlvadîbas pults.
K-x_OPM.book  Page 144  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM