Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
145
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45) lai izvçlçtos h.
4
Nospiediet kursortaustiòu (3
un izmantojiet kursortaustiòus 
(
45) lai izvçlçtos hvai i.
Taimera lampiòa mirgo, kas nozîmç, 
ka fotokamera atrodas tâlvadîbas 
gaidîšanas režîmâ.
5
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Aktivizçjas autofokusa sistçma. Ja objekts ir fokusâ, displejâ parâdâs 
fokusa indikators ].
7
Vçrsiet tâlvadîbas pulti 
fotokameras tâlvadîbas 
uztvçrçja virzienâ, kas atrodas 
fotokameras priekšpusç, 
un nospiediet eksponçšanas 
slçdzi uz tâlvadîbas pults.
Tâlvadîbas darbîbas diapazons ir apmçram 
4 m no fotokameras priekšpuses.
Pçc attçla uzòemšanas, taimera lampiòa 
izgaismojas apmçram uz 2 sekundçm 
un tad sâk mirgot.
OK
MENU
Drive Mode
Cancel
OK
Remote Control
4 m
K-x_OPM.book  Page 145  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM