Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
146
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
• Tâlvadîbas uzòemšana nav pieejama Attçlu režîma 
\ (Moving Object 
(Objekts kustîbâ)) režîmâ un 
H (Ainavas) režîma R (Kids (Bçrni)) 
vai Y (Pet (Mâjdzîvnieki)) režîmâ.
• Pçc noklusçjuma fokusu nav iespçjams ietatît izmantojot tâlvadîbas pulti. 
Pirms tâlvadîbas izmantošanas, vispirms ar fotokameru iestatiet fokusu. 
Taèu ja [A Custom Setting 2] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç (87. lpp.
[11. AF with Remote Control] (AF ar tâlvadîbas palîdzîbu) iestatîts uz [On] 
(Aktivizçts), lie iestatîtu fokusu, izmantojiet tâlvadîbas pulti.
• Izmantojot tâlvadîbas pulti, zibspuldze nezibsnî automâtiski pat tad, ja tâ 
iestatîta uz 
g (Auto Flash Discharge (Automâtiskâ zibspuldze)). Nospiediet 
taustiòu K/i, lai izvirzîtu zibspuldzi pirms uzòemšanas. (75. lpp.)
• Ekspozîcija var tikt ietekmçta gaismai iekïûstot skatu meklçtâjâ. izmantojiet 
AE fiksçšanas funkciju (117. lpp.). Skatu meklçtâjâ iekïuvusî gaisma 
neietekmç ekspozîciju, ja režîmu izvçles disks iestatîts a (Manual 
(Manuâlais režîms)) pozîcijâ (108. lpp.).
• Lai atceltu tâlvadîbas režîmu, [Drive Mode] (Fotografçšanas režîms) 
logâ izvçlieties jebkuru režîmu, izòemot hvai i. Iestatîjums tiek atcelts, 
ja kamera tiek izslçgta pie [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnes 
[Memory] (Atmiòa) (277. lpp.) apakšizvçlnes [Drive Mode] (Fotografçšanas 
režîms) iestatîjums uz P (Deaktivizçts).
• Vibrâciju samazinâšanas funkcija automâtiski tiek deaktivizçta pie hvai i 
iestatîjuma.
• Tâlvadîbas pults var nedarboties gadîjumos, ja gaisma krît no aizmugures.
• Ar tâlvadîbas pults bateriju iespçjams nosûtît apmçram 30.000 tâlvadîbas 
signâlu. Sazinieties ar PENTAX servisa centru, lai nomainîtu bateriju 
(maksas pakalpojums).
K-x_OPM.book  Page 146  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM