Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
148
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Aktivizçjas autofokusa sistçma. Ja objekts ir fokusâ, displejâ parâdâs 
fokusa indikators ].
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Tiek uzòemta fotoattçlu sçrija, kamçr eksponçšanas slçdzis tiek turçts 
nospiests pilnîbâ. Lai pârtrauktu fotografçšanu, noòemiet pirkstu 
no eksponçšanas slçdža.
Izveidojiet vienotu kompozîciju uzòemot vairâkus kadrus.
• Fotografçšanas režîms tiek iestatîts uz g Attçlu režîma 
\ (Moving Object 
(Objekts kustîbâ)) režîmâ un 
H (Ainavas) režîma R (Kids (Bçrni)) 
vai Y (Pet (Mâjdzîvnieki)) režîmos.
• Ja [AF Mode] (AF Režîms) ir iestatîts uz l (Viena kadra uzòemšanas 
režîmu), fokusa pozîcija tiek fiksçta pirmajam kadram un attçli tiek nepârtraukti 
uzòemti vienâdos intervâlos.
• Ja sçrijfoto uzòemšanai [AF Mode] (AF Režîms) ir iestatîts uz k (Sçrijfoto 
režîms), fokusçšanas funkcija tiek nepârtraukti aktivizçta.
• Izmantojot iebûvçto zibspuldzi, fotoattçlu nav iespçjams uzòemt lîdz 
zibspuldzes uzlâde nav pabeigta. Fotoattçla uzòemšanas iespçjams 
iestatît pirms iebûvçtâ zibspuldze ir uzlâdçjusies [A Custom Setting 3] 
(lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes [16. Release While Charging] 
(Atbrîvo uzlâdçjoties) opcijâs. (78. lpp.)
• Lai atceltu sçrijfoto režîmu, [Drive Mode] (Fotografçšanas režîms) logâ 
izvçlieties jebkuru režîmu, izòemot g vai h režîmu. Iestatîjums tiek atcelts, 
ja kamera tiek izslçgta pie [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnes 
[Memory] (Atmiòa) (277. lpp.) apakšizvçlnes [Drive Mode] (Fotografçšanas 
režîms) iestatîjuma uz P (Deaktivizçts).
• Uzòemšanas âtrums var bût lçnâks, ja [Distortion Correction] (Kropïojumu 
korekcija) vai [Lat-Chromatic-Ab Adj] (Hromatiskâs gammas regulçšana) 
(204. lpp.) iestatîti uz [On] (Aktivizçts).
Multi-ekspozîcija
Multi-ekspozîcija nav pieejama, ja režîmu izvçles disks iestatît C (Movie 
(Videofragments)) pozîcijâ, vai ja aktivizçti Xpro apstrâdes, Digitâlâ filtra 
vai HDR uzòemšanas režîmi.
K-x_OPM.book  Page 148  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM