Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
14
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
a Fotokameras iezîmes
• Piedâvâ 23,6×15,8 mm CMOS sensoru ar aptuveni 12,4 miljoniem 
efektîvo pikseïu ar augstu precizitâti un plašu dinamisko diapazonu.
• Piedâvâ Shake Reduction (SR), attçlu sensoru, kas aktivizç vibrâciju 
samazinâšanas sistçmu. Tas ïauj uzòemt asus attçlus ar minimâlâm 
fotokameras vibrâcijâm neatkarîgi no objektîva veida.
• Piedâvâ standarta 35 mm fotokamerai lîdzîgu skatu meklçtâju 
ar aptuveni 0,85x palielinâjumu un aptuveni 96% skata leòíi, 
kas atvieglo manuâlo fokusçšanu.
• Piedâvâ lielu 2,7 collu monitoru ar aptuveni 230.000 punktiem un spilgtuma 
un krâsas noregulçšanas funkcijas, augstas precizitâtes/plaša skatu 
leòía iegûšanai.
• Darbinâma ar AA litija, AA s;arma vai vairâk kârt uzlâdçjamâm AA Ni-MH 
baterijâm.
• Piedâvâ dzîvâ priekšskatîjuma funkciju fotoattçlu uzòemšanas laikâ, 
kas ïauj vienlaicîgi aplûkot objektu reâllaikâ monitorâ.
• Videofragmentus iespçjams uzòemt izmantojot kameras objektîva 
sniegtâs priekšrocîbas. Fotokamera spçj atveidot sarežìîtus video, 
tâdçï uzòemtos fotoattçlus un videofragmentus iespçjams aplûkot 
uz jebkura monitora, piem., televizora ekrâna.
• Fotokameras dažâdas dizaina detaïas izpildîtas lietotâjam draudzîgâ 
veidâ. Liels teksta izmçrs, augsta kontrasta monitors un viegli lietojamas 
izvçlnes padara kameras izmantošanu pat vçl vienkâršâku.
• CMOS sensors piedâvâ îpašu SP pârklâjumu, kas atgrûž no objektîva 
gružus. Gružu atgrûšanas funkcija liek CMOS sensoram vibrçt, tâdâ 
veidâ notraušot sakrâjušos putekïus.
• Piedâvâ digitâlo filtru funkcijas, kas ïauj apstrâdât fotouzòçmumus 
tos neielâdçjot datorâ. Filtrus iespçjams izmantot jau foto uzòemšanas 
laikâ, piem., Star Burst vai Soft, vai arî apstrâdât tos pçc uzòemšanas.
• Piedâvâ Custom Image funkciju, kas ïauj veikt iestatîjumus rediìçtâ 
attçla aplûkošanas laikâ, kas nodrošina plašâku izteiksmes spektru.
• Piedâvâ ierakstît uzòçmumus universâlajâ JPEG vai augstas kvalitâtes 
un pilnîbâ rediìçjamâ RAW formâtâ. Tâpat iespçjams izvçlçties 
JPEG+RAW opciju un ierakstît uzòçmumus abos formâtos vienlaicîgi. 
Attçlus, kas uzòemti RAW formâtâ, iespçjams viegli apstrâdât fotokamerâ.
• Piedâvâ Sensitivity Priority režîmu K kas automâtiski noregulç 
diafragmas atvçrumu un eksponçšanas âtrumu atkarîbâ no jutîbas 
iestatîjuma.
K-x_OPM.book  Page 14  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM