Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
149
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
[Rec. Mode 2] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç izvçlieties 
[Multi-exposure] (Multi-ekspozîcija) un nospiediet 
kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Multi-exposure] (Multi-ekspozîcija) apstiprinâjuma logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Number 
of Shots] (Kadru skaits).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5), 
tad izmantojiet kursortaustiòu 
(
23), lai izvçlçtos kadru skaitu.
Izvçlieties no 2 lîdz 9 kadriem.
4
Nospiediet taustiòu 
4.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Auto EV 
Adjustment] (Auto EV uzstâdîjums) un tad nospiediet 
kursortaustiòu (
45), lai izvçlçtos O vai P.
Ja izvçlçta O opcija, ekspozîcija tiek iestatîta automâtiski atkarîbâ 
no uzòemamo attçlu skaita.
6
Izmantojiet kursortaustiòu (23), lai izvçlçtos [Start Shooting] 
(Sâkt uzòemšanu) un nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie uzòemšanas režîma.
7
Uzòemiet fotoattçlu.
Vienotâ kompozîcija atainojas Tûlîtçjâ priekšskatîjuma logâ katru reizi 
nospiežot eksponçšanas slçdzi. Nospiediet K/i taustiòu Tûlîtçja 
priekšskatîjuma laikâ, lai dzçstu attçlus, kas uzòemti lîdz šim brîdim, 
un atkal uzsâktu fotoattçlu uzòemšanu no pirmâ kadra.
Fotoattçli tiek saglabâti, kad tiek uzòemts iestatîtais kadru skaits, 
un tad [Multi-exposure] (Multi-ekspozîcija) logs atveras vçlreiz.
MENU
OK
2
OK
Multi-exposure
Cancel
Start Shooting
Number of Shots
Auto EV Adjustment
times
K-x_OPM.book  Page 149  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM