Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
150
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
• Multi-ekspozîciju un Ekspozîcijas dakšu nav iespçjams izmantot vienlaicîgi. 
Tiek izmantots pçdçjais iestatîtais režîms.
• Ja iestatîta multi-ekspozîcija, ekrânâ parâdâs [Distortion Correction] 
(Kropïojumu korekcija) un [Lat-Chromatic-Ab Adj] (Hromatiskâs gammas 
regulçšana) (204. lpp.).
• Kad uzòemšanas laikâ tiek veikta kâda no sekojošâm darbîbâm, attçli, kuri 
jau tika uzòemti, tiek saglabâti un kamera iziet no Multi-ekspozîcijas režîma.
- Tiek nospiests Q taustiòš, 
3 taustiòš, kursortaustiòi (234) 
vai M
- Režîmu slçdzis ir pagriezts
-
(Zaïais) taustiòš ir nospiests (Tikai tad, ja 
taustiòam piešíirtas 
[Custom Image] (Individuâlais attçls) vai [Digital Filter] (Digitâlais filtrs) 
funkcijas).
• Live View uzòemot fotoattçlus Mutli-ekspozîcijas režîmâ, ekrânâ parâdâs 
puscaurspîdîgs visu uzòemto kadru apvienots uzòçmums.
K-x_OPM.book  Page 150  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM