Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
151
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Fotoattçlu uzòemšana izmantojot 
Digitâlos filtrus
Uzòemot fotoattçlus, iespçjams pievienot filtrus.
Iespçjams izvçlçties sekojošus filtrus.
Filtra 
nosaukums
Efekts
Parametrs
Toy Camera 
(Rotaïu 
Kamera)
Attçlu uzòemšanai, 
kas izskatâs kâ fotografçti 
ar rotaïu fotokameru.
Shading Level (Çnojuma 
lîmenis): +1/+2/+3
Blur (Aizmiglojums): +1/+2/+3
Tone Break (Toòi): 
Red (Sarkans)/Green (Zaïš)/
Blue (Zils)/Yellow (Dzeltens)
Retro
Attçlu uzòemšanai, 
kas izskatâs kâ vecas 
fotogrâfijas.
Toning (Virâža): -3 to +3
Frame Composite (Foto râmja 
pievienošana): Bez/Plâns/
Vidçjs/Biezs
High Contrast 
(Augsts 
Kontrasts)
Fotoattçlu uzòemšanai 
ar asiem kontrastiem.
+1 lîdz +5
Extract Color 
(Krâsu 
izvilkums)
Atsevišías krâsas izcelšanai 
un pârçjâ attçla pârvçršanai 
melnbaltâ toòu gammâ.
Color (Krâsa): Red (Sarkans)/
Magenta (sarkana anilînkrâsa)/
Blue (Zils)/Cyan (Ciâna)/Green 
(Zaïš)/Yellow (Dzeltens)
Color Freq. Range (Krâsas 
frekvenèu diapazons): -2 to +2
Soft (Maigs)
Attçlu uzòemšanai ar viscaur 
maigu fokusu.
Soft Focus (Maigs fokuss): 
+1/+2/+3
Shadow Blur (Çnojums ar 
neskaidrâm kontûrâm):
OFF (Deaktivizçts)/
ON (Aktivizçts)
Star Burst 
(Zvaigžòu 
Uzliesmojums)
Nakts ainavu, vai ûdenî 
atspîdošâs gaismas 
fotografçšanai ar îpašu 
mirdzošu izskatu, ko panâk, 
pievienojot krusta veida efektu 
bildes gaismas efektiem.
Effect Density (Effekta mçríis): 
Mazsl/Vidçjs/Liels
Size (Izmçrs): Îss/Vidçjs/Garš
Angle (Leòíis): 0°/30°/45°/60°
K-x_OPM.book  Page 151  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM