Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
152
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Fish-eye 
(Platleòía)
Attçlu uzòemšanai, kas 
izskatâs kâ fotografçti 
ar zivs-acs objektîvu.
Vâjš/Vidçjs/Spçcîgs
Custom Filter 
(Parasts Filtrs)
Pârveidojiet un saglabâjiet 
filtru pçc saviem ieskatiem.
High Contrast (Augsts Kontrasts): 
OFF (Deaktivizçts)/ +1 to +5
Soft Focus (Maigs fokuss): 
OFF (Deaktivizçts)/+1/+2/+3
Tone Break (Toòi): 
OFF (Deaktivizçts)/
Red (Sarkans)/Green (Zaïš)/
Blue (Zils)/Yellow (Dzeltens)
Shading Type (Çnojuma tips): 
6 tips
Shading Level (Çnojuma 
lîmenis): -3 to +3
Distortion Type (Kropïojuma 
tips): 3 veidi
Distortion Level (Kropïojuma 
lîmenis): OFF (Deaktivizçts)/
Vâjš/Vidçjs/Spçcîgs
Invert Color (Apgrieztas krâsas): 
OFF (Deaktivizçts)/
ON (Aktivizçts)
• Kad ir iestatîta HDR uzòemšana, faila formâts vienmçr ir [JPEG] un to nevar 
mainît. Jûs nevarat izmantot HRD uzòemšanu, kad faila formâts ir iestatîts 
uz [RAW] vai [RAW+].
• Ja iestatîts digitâlais filtrs, Mutli-ekspozîcijas funkcija nav pieejama.
• Digitâlo filtru un HDR uzòemšanas funkciju nevar izmantot vienlaicîgi. 
Tiek izmantots pçdçjais iestatîtais režîms. 
Atkarîbâ no izmantotâ filtra, attçla saglabâšanai var bût nepieciešams mazliet 
vairâk laika, kâ ierasts.
Filtra 
nosaukums
Efekts
Parametrs
K-x_OPM.book  Page 152  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM