Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
153
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos [Digital 
Filter] (Digitâlais filtrs) un 
nospiediet taustiòu 
4.
Displejâ atainojas filtru izvçles logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos vajadzîgo 
filtru.
4
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos parametrus 
un kursortaustiòus (
45), lai 
iestatîtu parametru vçrtîbu.
Pieejamâs darbîbas
mc taustiòš
Izmantojiet Digitâlâ priekšskatîjuma funkciju, lai apskatîtu 
fona attçlu ar izvçlçto filtru.
M taustiòš
Saglabâ fona attçlu. Izvçlieties [Save as] (Saglabât kâ) 
un nospiediet 
4 taustiòu.
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
10/10/’09
Digital Filter
Not use any filters
OK
MENU
INFO
OFF
OFF
Star Burst
Cancel
Check
OK
OK
MENU
INFO
Effect Density
Cancel
Check
OK
K-x_OPM.book  Page 153  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM