Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
155
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Uzòemšana Live View režîmâ
Reâllaika attçla atainošanâs laikâ monitorâ iespçjams uzòemt 
arî fotoattçlus vai videofragmentus.
• Attçls Live View režîmâ var atšíirties no uzòemtâ attçla, ja objekta spilgtums 
ir zems vai augsts.
• Ja Live View laikâ uzòemšanas gaismas avotâ notiek izmaiòas, attçls 
var raustîties.
• Ja Live View laikâ kameras pozîcija âtri mainâs, attçls netiek atainots 
ar atbilstošu spilgtumu. Uzgaidiet, kamçr displejs kïûs stabils pirms 
uzòemšanas.
• Live View attçlâ var parâdîties troksòi, izmantojot fotokmareu nepietiekama 
apgaismojuma apstâkïos.
• Ja Live View režîms tiek izmantots fotogarfçšanai ilgstoši, fotokmareas 
iekšçjâ temperatûra var paaugstinâties, kâ rezultâtâ uzòemto fotoattçlu 
kvalitâte var bût zemâka. Live View funkciju ieteicams deaktivizçt, kad 
fotoattçli netiek uzòemti. lai novçrstu fotoattçlu kvalitâtes pazeminâšanos, 
ieteicams ïaut kamerai atdzist veicot uzòemšanu ar garu eksponçšanas 
laiku vai uzòemot videofragmentus.
• Ja fotokmareas iekšçjâ temperatûra ir pârâk augsta, monitorâ parâdâs 
l (brîdinâjums par augstu temperatûru) un Live View režîms var nebût 
pieejams.
• Izmantojot Live View režîmu tâdâs vietâs, kâ tiešos saules staros, kur 
fotokamera var stipri sakarst, monitorâ var atainoties l (brîdinâjums 
par augstu temperatûru). Atceliet Live View režîmu, jo fotokameras 
iekšçjâ temperatûra var ievçrojami paaugstinâties.
• Live View režîms nepârtraukti pieejams aptuveni 5 minûšu garumâ. 
Taèu, ja Live View režîms tiek izmantots pat pçc l (brîdinâjums par 
augstu temperatûru) parâdîšanâs, Live View režîms var tikt dekativizçts 
pat agrâk par 5 minûtçm. Fotoattçlu uzòemšanu tad iespçjams turpinât 
ar skatu meklçtâja palîdfîbu pat tad, ja Live View režîms ir deaktivizçts.
• Jo jutîba ir augstâka, jo vairâk trokšòu un krâsu nevienmçrîbas var rasties 
Live View attçlâ un/vai uzòemtâ attçlâ.
• Fotografçjot un skatoties monitorâ turot fotokameru rokâs, var rasties 
fotokameras vibrâcijas, tâpçc ieteicams izmantot statîvu.
• Live View funkcija nav pieejama, ja SD atmiòas kartç tiek saglabâti dati.
K-x_OPM.book  Page 155  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM