Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
156
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Iestatiet Live View režîmâ ekrânâ redzamos parametrus un autofokusa 
režîmu.
1
[Rec. Mode 3] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç 
izvçlieties [Live View] (Tiešais skatîjums) 
un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Live View] (Tiešais skatîjums) apstiprinâjuma logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Info Overlay] 
(Informâcija virsû), [Show Grid] 
(Parâdîšanas režìis), [Histogram] 
(Histogramma) vai [Bright/Dark 
Area] (Gaišâs/Tumšâs daïas). 
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos O vai P.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos 
[Autofocus Mode] (Auto fokusa režîms), 
tad nospiediet kursortaustiòu (
5).
Fotoattçla uzòemšana
Live View iestatîšana
Live View
Show Grid
Info Overlay
Histogram
Bright/Dark Area
Autofocus Mode
MENU
K-x_OPM.book  Page 156  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM