Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
157
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos autofokusa režîmu.
6
Nospiediet taustiòu 
4.
7
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
I
Sejas 
atpazîšanas AF
Nosaka autofokusa prioritâti seju atpazîšanai 
un izpilda kontrasta autofokusu. Galvenajai 
sejai atainojas dzeltens râmis (pârçjâm sejâm 
atainojas balts râmis), un galvenajai sejai tiek 
izpildîts autofokuss un automâtiskâ ekspozîcija.
i Kontrasta AF
Ataino Live View un izpilda autofokusu, pamatojoties 
uz attçla sensora sniegto informâciju.
S Fâzes atšíirîbas 
AF
Atceï Live View funkciju un izpilda autofokusu 
ar AF sensoru.
• Izmantojot I vai i, objekta nofokusçšanai nepieciešams ilgâks laiks, 
nekâ izmantojot S. Tâpat fotokamerai ir apgrûtinoši nofokusçt sekojošus 
objektus (vai sekojošos apstâkïos).
- Objekti ar vâju kontrastu
- Objekti, kuriem nav vertikâlâ kontrasta, piemçram, horizontâlas svîtras
- Objekti ar mainîgu spilgtumu, formu vai krâsu, piemçram, strûklaka
- Objekti, kas maina attâlumu attiecîbâ pret kameru
- Mazi  objekti
- Objekti, kas parâdâs gan priekšplânâ, gan fonâ
- Izmantojot speciâlo filtru
- Objekti ekrâna malâ
• Ja eksponçšanas slçdzis tiek nospiests lîdz pusei Live View laikâ un 
[Autofocus Mode] (Auto fokusa režîms) iestatîts uz S (Fâzes atšíirîbas 
AF), Live View attçls pazûd un sâk darboties autofokusa sistçma. Kad 
fokuss iestatîts, ekrânâ atkal parâdâs Live View attçls.
• Sejas atpazîšanas operâcija netiek veikta, ja fokusa režîms iestatîts 
uz \ (izòemot I (Auto Picture (Auto attçls))).
• Ja [AF Mode] (AF Režîms) iestatîts uz k (Sçrijfoto režîms), 
iebûvçtâ zibspuldze nezibsnîs vairâkas reizes.
Live View
MENU
Info Overlay
Show Grid
Histogram
Bright/Dark Area
Autofocus Mode
K-x_OPM.book  Page 157  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM