Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
158
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Izvçlieties uzòemšanas režîmu.
Iestatiet režîmu izvçles disku jebkurâ pozîcijâ, izòemot C.
2
Nospiediet U taustiòu.
Spogulis paceïas un attçla reâllaika skatîjums atainojas monitorâ. 
Pagrieziet atkal U taustiòu, lai deaktivizçtau Live View funkciju.
Live View funkcija pieejama aptuveni 5 minûtes. Kad Live View funkcija 
tiek atcelta, kad 5 minûtes iztecçjušas, nospiežot taustiòu U šo funkciju 
atkal iespçjams aktivizçt. Ja fotokameras iekšçjâ temperatûra ir pârâk 
augsta, Live View funkcija tiek atcelta pirms 5 minûšu iztecçšanas.
Live View skatîjums
(Visi indikatori šeit parâdîti tikai informatîvos nolûkos.)
Fotoattçla uzòemšana
[1234]
+1.0
+1.0
2/5
2/5
2000 F2.8
3200
P
P
1
1
2
2
+3
-3
ISO
[
37]
2000 F2.8
400
P
P
ISO
SHIFT
SHIFT
OK
1
2 3 4 5 6 7 8
13
14
18
17
16
15
19
20
21
22
12
9
10
11
K-x_OPM.book  Page 158  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM