Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
15
Vibrâciju samazinâšanas funkcija (SR)
a kameras piedâvâtâ Vibrâciju samazinâšanas funkcija (SR), 
kas raksturîga visâm PENTAX oriìinâlajâm sistçmâm, kas izmanto 
magnçtiskâs îpašîbas, lai virzîtu attçla sensoru lielâ âtrumâ, 
kompensçjot fotokameras vibrâcijas.
Vibrâciju laikâ iespçjami operâciju trokšòi, piemçram, attçla kompozîcijas 
mainîšanas laikâ. Tâ ir normâla parâdîba un nav uzskatâma par darbîbas 
traucçjumu.
Aptveramais lauks (skatu leòíis) a un 35 mm SLR kamerâm atšíiras pat tad, 
ja tiek izmantots viens un tas pats objektîvs, jo 35 mm filmiòas un CMOS sensora 
formâta izmçri ir atšíirîgi.
35 mm filmiòu un CMOS sensora izmçri
35 mm filmiòa: 
36×24 mm
a CMOS sensors: 
23,6×15,8 mm
Kad aptveramâ diapazona leòíi ir vienâdi, 35 mm kameras objektîva fokusa 
attâlumam jâbût aptuveni 1,5 reizes garâkam nekâ a kamerai. Lai sasniegtu 
identisku iekadrçjumu, izdaliet 35 mm objektîva fokusa attâlumu ar 1,5.
Piemçrs)  Lai uzòemtu tâdu pašu fotoattçlu, kâ ar 150 mm objektîvu, 
kas pievienots 35 mm kamerai.
150÷1,5=100
Ar a kameru izmantojiet 100 mm objektîvu.
Un otrâdi, sareiziniet ar a kameru izmantotâ objektîva fokusa attâlumu 
ar 1,5, lai izrçíinâtu 35 mm kameras objektîva fokusa attâlumu.
Piemçrs)  Ja 300 mm objektîvas tiek izmantots ar a fotokameru
300×1,5=450
Fokusa attâlums ir ekvivalents 450 mm objektîva fokusa attâlumam, 
kas izmantots 35 mm fotokamerai.
K-x_OPM.book  Page 15  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM