Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
159
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
* Indikators 12 (Fâzes atšíirîbas AF râmis) atainojas baltâ krâsâ 
Live View skatîjuma laikâ, kad objekts ir fokusâ. Tas kïûst sarkans, 
kad objekts nav fokusâ. Tas netiek atainots, kad fokusa režîms 
ir iestatîts uz \.
* Indikatori 21 un 22 tiek atainoti, kad [Autofocus Mode] (Auto fokusa 
režîms) ir iestatîts uz I un kamera atpazîst cilvçku seju(as). 
(Lîdz 16 seju atpazîšanas râmjiem tiek atainoti monitorâ.)
Pieejamâs darbîbas
3
Iekadrçjiet sižetu nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Darbojas autofokusa sistçma.
Kad fokusa režîms ir iestatîts uz \, grieziet fokusçšanas gredzenu 
lîdz objekts ir skaidri redzams fokusa ekrânâ.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
M taustiòš Attçls tiek palielinâts par 2, 4, 6 reizçm (ja fokusa režîms 
iestatîts uz \, attçls tiek palielinâts par 2, 4, 6, 8, 
10 reizçm). Izmantojiet kursortaustiòus (2345), 
lai pavirzîtu displeja lauku, tad nospiediet | (Zaïais) 
taustiòš, lai atgrieztos pie displeja centra. (Pieejams 
tikai tad, ja [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) 
izvçlnes (191. lpp.) [Green Button] (Zaïais taustiòš) 
apakšizvçlnç | (Zaïajam) taustiòam piešíirta [Green 
Button] (Zaïais taustiòš) funkcija.)
1
Uzòemšanas režîms
2
Zibspuldzes režîms
3
Fotografçšanas režîms
4
Baltâs krâsas balanss
5
Individuâlais attçls
6
Multi-ekspozîcija/Digitâlais 
filtrs/HDR uzòemšana/
Xpro apstrâde
7
Attçlu skaits izmantojot 
Multi-ekspozîciju
8
Akumulator uzlâdes lîmenis
9
Brîdinâjums par augstu 
temperatûru
10
AF punkta maiòa
11
Kontrasta AF râmis
12
Fâzes atšíirîbas AF râmis/
AF punkts
13
EV kompensâcija
14
Histogramma
15
AE fiksâcija
16
Ekspozîcijas laiks
17
Diafragmas atvçruma vçrtîba
18
EV josla
19
Sensitivity (Jutîba)
20
Attçlu saglabâšanai atlikusî 
ietilpîba
21
Galvenais sejas atpazîšanas 
râmis (Sejas atpazîšanas AF)
22
Sejas atpazîšanas râmis 
(Sejas atpazîšanas AF)
K-x_OPM.book  Page 159  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM