Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
160
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Jûs varat ierakstît videofragmentus ar kadru frekvenci (kadru daudzums 
sekundç) 24 (fps), monofonisko audio un faila formâtu AVI.
1
[Rec. Mode 3] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç izvçlieties 
[Movie] (Videofragments) un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atveras [Movie] (Videofragments) iestatîšanas logs.
• Ja [AF Mode] (AF Režîms) iestatîts uz l un [Autofocus Mode] (Auto 
fokusa režîms) iestatîts uz I vai i, nospiediet taustiòu 
4, tad 
izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai mainîtu AF punktu. Nospiediet 
taustiòu 
4 vçlreiz, lai atceltu AP punkta maiòu. Ja [Autofocus Mode] (Auto 
fokusa režîms) iestatîts uz S (Fâzes atšíirîbas AF) un [Select AF point] 
(Izvçlieties AF punktu) iestatîts uz S (Select (Izvçles)), AF punktu 
iespçjams mainît.
• Ja [AF Mode] (AF Režîms) iestatîts uz k un [Autofocus Mode] (Auto 
fokusa režîms) iestatîts uz I vai i, fotokamera veic fokusçšanu ekrâna 
centrâ, ja autofokusçšana tiek uzsâkta un tad objekts tiek automâtiski 
izsekots, kad tas ir fokusâ.
• Attçli, kas uzòemti ar palielinâjumu, tiek saglabâti normâlâ izmçrâ.
• Ja  [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnes [Green Button] (Zaïais 
taustiòš) apakšizvçlnç | (Zaïajam) taustiòam piešíirta [Optical Preview] 
(Optiskais priekšskatîjums) vai [Digital Preview] (Digitâlais priekšskatîjums) 
funkcija, lauka dziïumu iespçjams pârbaudît monitorâ, nospiežot taustiòu |. 
(134. lpp.)
Live View skatîjuma laikâ statusa logu un vadîbas paneli nav iespçjams atvçrt. 
Lai mainîtu iestatîjumus, spiediet taustiòu 
3 un mainiet tos katrâ izvçlnç.
Videofragmenta ierakstîšana
Videofragmenta iestatîjumu mainîšana
K-x_OPM.book  Page 160  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM