Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
161
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
2
Nospiediet kursortaustiòu (5), 
tad izmantojiet kursortaustiòu 
(
23), lai izvçlçtos ierakstîto 
pikseïu skaitu.
3
Nospiediet taustiòu 
4.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos 
[Quality Level] (Kvalitâtes lîmenis).
5
Nospiediet kursortaustiòu (5), tad nospiediet 
kursortaustiòu (
23), lai izvçlçtos kvalitâtes lîmeni.
Izvçlieties C (Vislabâkâ, noklusçtais iestatîjums), D (Labâkâ) 
un E (Laba kvalitâte).
Ja ierakstâmo pikseïu un kvalitâtes lîmeòa iestatîjums tiek mainîts, 
displeja augšçjâ labajâ pusç atainojas ierakstâmâ laika apjoms pie 
attiecîgâ iestatîjuma.
6
Nospiediet taustiòu 
4.
7
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Sound] 
(Skaòa).
8
Izmantojiet kursortaustiòus (45) lai izvçlçtos g vai Z.
g : Tiek ierakstîta skaòa. (noklusçtais iestatîjums)
Z : Skaòa netiek ierakstîta.
9
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Movie 
Aperture Control] (Videofragmenta apertûras uzstâdîjums).
Ierakstâmie pikseïi
Pikseïi
Proporcionalitâtes koeficients
X (pçc noklusçjuma)
1280×720
16:9
Y
640×416
3:2
OK
MENU
00:00'00"
Recorded Pixels
Quality Level
Sound
Movie Aperture Control
Fixed
Shake Reduction
Cancel
OK
K-x_OPM.book  Page 161  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM