Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
162
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
10
Nospiediet kursortaustiòu (5), tad izmantojiet 
kursortaustiòus (
23), lai izvçlçtos [Auto] 
vai [Fixed] (Noteikts).
Auto:
Diafragmas atvçrums tiek kontrolçts automâtiski. 
(Diafragmas atvçruma vçrtîba tiek fiksçta 
videofragmenta uzòemšanas laikâ).
Fixed (Noteikts): Videofragments tiek ierakstîts ar diafragmas 
atvçruma vçrtîbu, kas iestatîta pirms sâkas 
filmçšana. (pçc noklusçjuma)
11
Nospiediet taustiòu 
4.
12
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos 
[Shake Reduction] (Vibrâciju samazinâšana).
13
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos 
vai l.
k: Tiek izmantota vibrâciju samazinâšanas funkcija.
l: Vibrâciju samazinâšanas funkcija netiek izmantota. 
(noklusçjuma iestatîjums)
14
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Fotokamera ir sagatavota videofragmenta uzòemšanai.
1
Iestatiet režîmu izvçles 
disku 
pozîcijâ.
Videofragmentu uzòemšana
K-x_OPM.book  Page 162  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM