Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
163
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Ekrânâ parâdâs Live View skatîjums 
videofragmenta ierakstîšanai.
Live View funkcija pieejama aptuveni 
5 minûtes. Kad Live View funkcija tiek 
atcelta, kad 5 minûtes iztecçjušas, 
nospiežot taustiòu U šo funkciju atkal 
iespçjams aktivizçt. Ja fotokameras 
iekšçjâ temperatûra ir pârâk augsta, 
Live View funkcija tiek atcelta pirms 
5 minûšu iztecçšanas.
2
Iekadrçjiet sižetu nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Darbojas autofokusa sistçma.
Kad fokusa režîms ir iestatîts uz \, grieziet fokusçšanas gredzenu lîdz 
objekts ir skaidri redzams fokusa ekrânâ.
3
Ja [Movie Aperture Control] (Videofragmenta apertûras 
uzstâdîjums) iestatîts uz [Fixed] (Noteikts) (162. lpp.
), 
iestatiet diafragmas vçrtîbu izmantojot e-disku.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Tiek uzsâkta videofragmenta ierakstîšana.
5
Atkal nospiediet eksponçšanas slçdzi.
Filmçšana tiek apturçta.
• Ja [Sound] (Skaòa) iestatîts uz g, arî kameras darbîbas skaòas tiek 
ierakstîtas. Uzòemot videofragmentu, uzstâdiet fotokmaeru uz statîva 
vai arî ieraksta laikâ neveiciet nekâdas papildu operâcijas ar kameru.
• Uzòemot videofragmentu, neatkarîgi no AF režîma iestatîjumiem, ieraksts 
tiek uzsâkts, kad eksponçšanas slçdzis tiek nospiests pilnîbâ, pat tad, 
ja objekts nav fokusâ.
• Ierakstot videofragmentu, autofokusa sistçma nedarbojas.
• Zibspuldze nav pieejama.
00:30'00"
F2.8
1 +2
-2 1
Sound (Skaòa)
Uzòemšanas laiks
Shake Reduction
K-x_OPM.book  Page 163  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM