Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
164
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Ierakstîtos videofragmentus var atskaòot Aplûkošanas režîmâ tâpat 
kâ attçlus.
1
Nospiediet taustiòu Q.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos 
videofragmentu atskaòošanai.
Monitorâ atainojas pirmais videofragmenta kadrs.
• Videofragmentus iespçjams ierakstît nepârtraukti lîdz 4 GB vai 25 minûtçm. 
Kad SD atmiòas karte ir pilna, ieraksts tiek pârtraukts un videofragments 
tiek saglabâts.
• Izmantojot kameru ilgstoši, ieteicams izmantot AC adapteri K-AC84 (papildus 
piederums). (44. lpp.)
• Iespçjams izmantot tâlvadîbas pulti (papildus piederums), lai kontrolçtu 
ierakstîšanas procesu. (144. lpp.)
• Ierakstot videofragmentus, pieejami tikai Baltâs krâsas balansa un Lietotâja 
attçla (izòemot Fine Sharpness) iestatîjumi.
• Jutîba tiek fiksçta uz [AUTO].
• Ja kameras iekšçjâ temperatûra kïûst augsta videofragmenta ierakstîšanas 
laikâ, ierakstîšana var tikt pârtraukta elektriskâs íçdes aizsardzîbas nolûkos.
Videofragmentu atskaòošana
K-x_OPM.book  Page 164  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM