Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
165
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
3
Nospiediet kursortaustiòu (2).
Videofragmenta atskaòošana 
tiek uzsâkta.
Pieejamâs darbîbas
Kad videofragments beidzas, atskaòošana tiek pârtraukta un ekrânâ 
atainojas pirmais kadrs.
Ar a uzòemtâ videofragmenta kadru iespçjams saglabât 
kâ fotouzòçmumu JPEG formâtâ.
1
Iepazuçjiet videofragmentu “Videofragmentu atskaòošana” 
nodaïas 3. solî, lai izvçlçtos kadru, kuru vçlaties saglabât 
kâ fotoattçlu.
Kursortaustiòš (2)
Pauze/Atskaòošanas atsâkšana
e-disks
Skaïuma kontrole (6 lîmeòi)
Kursortaustiòš (5)
Kadru atskaòošana (pauzes laikâ)
Nospiediet un turiet 
kursortaustiòu (5)
Pârtîšana uz priekšu, nospiežot
Kursortaustiòš (4)
Reversçšana/Reversçšana pa kadriem 
(pauzes laikâ)
Nospiediet un turiet 
kursortaustiòu (4)
Pârtîšana atpakaï, nospiežot
Kursortaustiòš (3)
Stop
Izmantojiet atsevišíi nopçrkamo AV kabeli (I-AVC7), lai aplûkotu ierakstîtos 
videofragmentus TV ekrânâ vai citâ AV ierîcç. (235. lpp.)
Attçla uzòemšana no videofragmenta
Movie
100-0001
10min00sec
K-x_OPM.book  Page 165  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM