Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
5
Zibspuldzes izmantošana
Šajâ nodaïâ aprakstîtas a iebûvçtâs zibspuldzes 
izmantošanas iespçjas un sniegta informâcija par ârçjâs 
zibspuldzes izmantošanu fotoattçlu uzòemšanai.
Zibspuldzes îpatnîbas katrâ ekspozîcijas 
režîmâ ............
...................................................... 168
Objektîva savietojamîba ar iebûvçto 
zibspuldzi ...............
............................................. 174
Ârçjâs zibspuldzes izmantošana 
(Papildus piederums) 
......................................... 175
K-x_OPM.book  Page 167  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM