Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
168
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Zibspuldzes îpatnîbas katrâ 
ekspozîcijas režîmâ
• Uzòemot objektu kustîbâ, iespçjams izmantot zibspuldzi, lai mainîtu 
miglojuma efektu.
• Lai uzòemtu zibspuldzes fotouzòçmumu, iespçjams izmantot jebkuru 
eksponçšanas âtruma iestatîjumu sâkot no 1/180 sek. un uz leju.
• Diafragmas atvçruma vçrtîba automâtiski tiek mainîta atkarîbâ 
no apkârtçjâ apgaismojuma.
• Eksponçšanas laiks tiek fiksçtus uz 1/180 sek., ka tiek izmantots 
jebkurš cits objektîvs, izòemot DA, DA L, D FA, FA J, FA, F vai A.
• Iestatiet vçlamo diafragmas atvçruma vçrtîbu, lai uzòemtu zibspuldzes 
fotogrâfiju, kurâ vçlaties mainît lauka dziïumu un uzòemot objektu, 
kas atrodas tâlâk.
• Eksponçšanas laiks automâtiski mainâs atkarîbâ no apkârtçjâ 
apgaismojuma.
• Eksponçšanas laiks automâtiski mainâs apmçram pie 1/180 sek. 
iestatîjuma uz lçnâku âtrumu (64. lpp.), kas ïauj samazinât 
fotokameras vibrâcijas. Lçnâkais ekspozîcijas laiks atkarîgs 
no izmantotâ objektîva fokusa attâluma.
• Eksponçšanas laiks tiek fiksçtus uz 1/180 sek., ka tiek izmantots 
jebkurš cits objektîvs, izòemot DA, DA L, D FA, FA J, FA vai F.
Zibspuldzes izmantošana b (Ekspozîcijas laika prioritâtes) 
režîmâ
Zibspuldzes izmantošana c (Diafragmas atvçruma 
prioritâtes) režîmâ
K-x_OPM.book  Page 168  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM