Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
16
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
Iepakojuma satura pârbaude
Fotokameras komplektâcijâ ietilpst sekojoši piederumi.
Pârliecinieties, ka neviens no piederumiem netrûkst.
Karstâs pçdas vâciòš F
(Pievienots fotokamerai)
Acs râmîtis F
(Pievienots fotokamerai)
Korpusa aptvara vâciòš 
(Pievienots fotokamerai)
USB kabelis 
I-USB7
Siksniòa 
O-ST53
Programmatûra (CD-ROM) 
S-SW99
Èetras AA litija jonu 
baterijas
Lietošanas pamâcîba 
(šî pamâcîba)
Informâciju par atsevišíi pieejamiem piederumiem meklçjiet 310. lpp.
K-x_OPM.book  Page 16  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM