Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
169
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Izmantojiet lçna âtruma sinhronizâcijas funkciju Attçla režîma 
. (Night Scene Portrait (Nakts portrets)) režîmâ vai b (Shutter 
Priority (Ekspozîcijas laika prioritâte)) režîmâ, ja vçlaties uzòemt 
portretu ar saulrietu fonâ. Gan portrets, gan saulriets izdodas skaisti.
1
Iestatiet režîmu izvçles disku b pozîcijâ.
2
Izmantojiet e-disku, lai noregulçtu ekspozîcijas laiku.
Fons netiek pareizi eksponçts, ja diafragmas atvçruma vçrtîba mirgo 
iestatot ekspozîcijas laiku. Iestatiet ekspozîcijas laiku tâ, lai diafragmas 
atvçruma vçrtîba nemirgotu.
3
Nospiediet K/i taustiòu.
Iebûvçtâ zibspuldze nozibsnî.
4
Uzòemt fotoattçlu.
1
Iestatiet režîmu izvçles disku eK vai c pozîcijâ.
2
Nospiediet K/i taustiòu.
Iebûvçtâ zibspuldze nozibsnî.
Lçna âtruma sinhronizâcijas izmantošana
• Eksponçšanas laiks palçninâs lçna sinhronizâcijas âtruma rezultâtâ. 
Izmantojiet vibrâciju samazinâšanas funkciju vai deaktivizçjiet vibrâciju 
samazinâšanas funkciju un uzstâdiet fotokameru uz statîva, lai izvairîtos 
no nevçlamâm vibrâcijâm. Attçls var izdoties neskaidrs, ja objekts 
atrodas kustîbâ.
• Lçns sinhronizâcijas âtrums iespçjams arî ârçjâs zibspuldzes izmantošanas 
gadîjumâ.
b režîma izmantošana
e/K/c režîma izmantošana
K-x_OPM.book  Page 169  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM