Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
170
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
3
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras [Flash Mode] (Zibspuldzes režîms) iestatîšanas logs.
4
Izvçlieties G vai H, tad nospiediet 
4 taustiòu.
Eksponçšanas âtrums tiek iestatîts lçnâks, lai sasniegtu pareizu 
ekspozîciju arî fonam.
5
Uzòemt fotoattçlu.
1
Iestatiet režîmu izvçles disku a pozîcijâ.
2
Eksponçšanas laiks un diafragmas atvçrums tiek 
automâtiski iestatîts uz pareizu ekspozîciju.
Noregulçjiet ekspozîcijas laiku uz 1/180 sek. vai lçnâku.
3
Nospiediet K/i taustiòu.
Iebûvçtâ zibspuldze nozibsnî.
a (Manual (Manuâlais režîms)) režîmâ iebûvçto zibspuldzi iespçjams 
pacelt jebkurâ laikâ pirms uzòemšanas.
4
Uzòemt fotoattçlu.
a režîma izmantošana
K-x_OPM.book  Page 170  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM