Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
171
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Aizkadra sinhronizâcija ïauj zibspuldzei nozibsnît îsi pirms eksponçšanas 
aizkara aizvçršanâs. Uzòemot kustîbâ esošus objektus ar lçnu eksponçšanas 
âtrumu, aizvelkamâ aizkara sinhronizâcija un lçnâ sinhronizâcija rada 
dažâdus efektus atkarîbâ no tâ, kad nozibsnî zibspuldze.
Piemçram, fotografçjot braucošu auto izmantojot otrâ slçdža aizvara 
sinhronizâciju, gaisma tiek uztverta, kamçr eksponçšana ir atvçrta un 
zibspuldze uzòem auto nekavçjoties pirms eksponçšanas aizvçršanas. 
Tâdçjâdi attçlâ ir redz labi izgaismotas mašînas attçlu.
1
Iestatiet režîmu slçdzi eKbc, vai a pozîcijâ.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras [Flash Mode] (Zibspuldzes režîms) iestatîšanas logs.
3
Izvçlieties I vai k, tad nospiediet 
4 taustiòu.
4
Nospiediet K/i taustiòu.
Iebûvçtâ zibspuldze nozibsnî.
5
Uzòemt fotoattçlu.
Aizkadra sinhronizâcijas izmantošana
Eksponçšanas laiks palçninâs aizkadra sinhronizâcijas dçï. Izmantojiet 
vibrâciju samazinâšanas funkciju vai deaktivizçjiet vibrâciju samazinâšanas 
funkciju un uzstâdiet fotokameru uz statîva, lai izvairîtos no nevçlamâm 
vibrâcijâm.
Slow-speed Sync 
(Zema slçdža âtruma sinhr)
Trailing Curtain Sync 
(Sinhr ar aizvaru)
K-x_OPM.book  Page 171  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM