Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
172
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Attâlums un diafragmas atvçrums 
izmantojot iebûvçto zibspuldzi
Nepieciešams òemt vçrâ attiecîbu starp diafragmas atvçrumu un distanci, 
ja fotoattçli tiek uzòemti izmantojot zibspuldzi, lai iegûtu pareizu ekspozîciju.
Nosakiet un veiciet uzòemšanas apstâkïiem atbilstošus iestatîjumus, 
ja ar zibspuldzes izeju nepietiek.
Ar sekojošâ vienâdojuma palîdzîbu iespçjams aprçíinât zibspuldzes 
darbîbas diapazonu no diafragmas atvçruma vçrtîbas.
Maksimâlais zibspuldzes darbîbas diapazons L1 = Palîgvedòa 
numurs ÷ Diafragmas atvçruma vçrtîba
Minimâlais zibspuldzes darbîbas diapazons L2 = Maksimâlais 
zibspuldzes darbîbas diapazons ÷ 5*
* Vçrtîba 5, kas izmantota augstâk redzamajâ formulâ, 
ir nemainîgs lielums, kas attiecas tikai uz gadîjumiem 
izmantojot iebûvçto zibspuldzi vienu pašu.
Piemçrs)
Ja jutîba iestatîta uz ISO 200 un diafragmas atvçruma vçrtîba ir F4.0
L1 = 16 ÷ 4.0 = aptuveni 4 (m)
L2 = 4 ÷ 5 = aptuveni 0,8 (m)
Tâdçï zibspuldzi iespçjams izmantot diapazonâ no 0,8 m lîdz 4 m.
Tomçr šajâ fotokamerâ iebûvçto zibspuldzi nevajadzçtu izmantot, 
ja attâlums lîdz objektam ir 0,7m vai mazâks. Ja zibspuldze tiek 
izmantota pie attâluma 0,7m un mazâk, attçla stûros var parâdîties 
vinjetes efekts, gaisma tiek sadalîta nevienmçrîgi un attçls var 
bût pâreksponçts.
ISO jutîba
Iebûvçtâs zibspuldzes vadîbas numurs
ISO 200
Aptuveni 16
ISO 400
Aptuveni 24
ISO 800
Aptuveni 32
ISO 1600
Aptuveni 48
ISO 3200
Aptuveni 64
ISO 6400
Aptuveni 96
Uzòemšanas attâluma aprçíinâšana 
no diafragmas atvçruma vçrtîbas
K-x_OPM.book  Page 172  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM