Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
173
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Ar sekojošâ vienâdojuma palîdzîbu iespçjams aprçíinât diafragmas 
atvçruma vçrtîbu no uzòemšanas attâluma.
Diafragmas atvçruma vçrtîba F = Palîgvedòa numurs ÷ Uzòemšanas 
attâlums
Piemçrs)
Ja jutîba ir iestatîta uz ISO 200 un uzòemšanas attâlums ir 5 m, 
diafragmas atvçruma vçrtîba ir:
F = 16 ÷ 5 = 3.2
Ja rezultâtâ iegûtais cipars (3.2, piemçrâ augstâk) nav pieejams 
kâ diafragmas atvçrums, jâizvçlas tuvâkais mazâkais pieejamais 
cipars (2.8, piemçrâ augstâk).
Diafragmas atvçruma vçrtîbas aprçíinâšana 
no uzòemšanas attâluma
K-x_OPM.book  Page 173  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM