Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
174
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Objektîva savietojamîba ar iebûvçto 
zibspuldzi
Atkarîbâ no a kamerai izmantotâ objektîva, pat tad, ja pievienots 
objektîvs bez blendes, zibspuldze var nebût pieejama vai tâs izmantošana 
var bût ierobežota vinjetes efekta dçï.
DA, DA L, D FA, FA J, un FA objektîvi var tikt izmantoti bez ierobežojumiem.
* Sekojošie objektîvi tiek izvçrtçti bez blendes.
Nav pieejams vinjetes efekta dçï
Pieejams atkarîbâ no citiem faktoriem
Objektîva nosaukums
DA FISH-EYE fotoobjektîvs 10-17 mm F3.5-4.5ED (IF)
DA12-24 mm F4ED AL objektîvs
DA14 mm F2.8ED (IF) objektîvs
FA300mm F2.8ED (IF) objektîvs
FA600 mm F4ED (IF) objektîvs
FA250-600 mm F5.6ED (IF) objektîvs
Objektîva nosaukums
Ierobežojumi
F FISH-EYE fotoobjektîvs
17-28 mm F3.5-4.5
Attçla stûri var bût tumšâki nekâ pats attçls, ja fokusa 
attâlums ir mazâks par 20 mm.
DA16-45mm F4ED AL 
objektîvs
Ja fokusa attâlums ir mazâks par 28 mm vai fokusa 
attâlums ir 28 mm un uzòemšanas attâlums ir mazâks 
par 1 m, attçla stûri var bût tumšâki nekâ pats attçls.
DA16-50 mm F2.8ED AL 
(IF) SDM objektîvs
Ja fokusa attâlums ir mazâks par 20 mm vai fokusa 
attâlums ir 35 mm un uzòemšanas attâlums ir mazâks 
par 1,5 m, attçla stûri var bût tumšâki nekâ pats attçls.
DA17-70mm F4AL (IF) SDM 
ierobežojums
Ja fokusa attâlums ir mazâks par 24 mm vai fokusa 
attâlums ir 24 mm un uzòemšanas attâlums ir mazâks 
par 1 m, attçla stûri var bût tumšâki nekâ pats attçls.
DA18-250mm F3.5-6.3ED AL 
(IF) objektîvs
Attçla stûri var bût tumšâki nekâ pats attçls, ja fokusa 
attâlums ir mazâks par 35 mm.
FA28-70mm F2.8AL 
objektîvs
Attçla stûri var bût tumšâki, ja fokusa attâlums 
ir 28 mm un uzòemšanas attâlums ir mazâks par 1 m.
FA SOFT 28mm F2.8 objektîvs Iebûvçtâ zibspuldze vienmçr izlâdçjas pilnîbâ.
FA SOFT 85mm F2.8 objektîvs Iebûvçtâ zibspuldze vienmçr izlâdçjas pilnîbâ.
K-x_OPM.book  Page 174  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM