Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
175
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Ârçjâs zibspuldzes izmantošana 
(Papildus piederums)
Ja izmantojat ârçjo AF540FGZ, AF360FGZ vai AF200FG zibspuldzi 
vai AF160FC, iespçjams izmantot neskaitâmus zibspuldzes režîmus, 
piemçram, P-TTL auto zibspuldzes režîmu, atkarîbâ no izmantojamâs 
ârçjâs zibspuldzes. Skatît tabulu zemâk.
(z: Pieejams
#: Ierobežots
×
: Nav pieejams)
*1 Pieejami tikai izmantojot DA, DA L, D FA, FA J, FA, F vai A objektîvu.
*2 Ekspozîcijas laiks 1/90 sek. vai lçnâks.
*3 Izmantojot AF540FGZ vai AF360FGZ, 1/3 no zibspuldzes izlâdes iespçjams veikt 
ar iebûvçtâs zibspuldzes starpniecîbu, bet 2/3 iespçjams veikt ar ârçjâs zibspuldzes 
palîdzîbu.
*4 Pieejams tikai kombinâcijâ ar AF540FGZ vai AF360FGZ.
*5 Nepieciešamas vairâkas AF540FGZ vai AF360FGZ ierîces, vai AF540FGZ 
vai AF360FGZ kombinâcija ar iebûvçto zibspuldzi.
 Zibspuldze
Fotokameras funkcija
Iebûvçtâ 
zibspuldze
AF540FGZ
AF360FGZ
AF200FG
AF160FC
Zibspuldze ar sarkano acu 
samazinâšanas efektu
z
z
z
Automâtiskâ zibspuldze
z
z
z
Kad zibspuldze ir uzlâdçjusies, 
fotokamera automâtiski pârslçdzas 
uz zibspuldzes sinhronizâcijas âtrumu.
z
z
z
Diafragmas atvçruma vçrtîba tiek 
automâtiski iestatîta e un b režîmos.
z
z
z
Automâtiska pârbaude skatu meklçtâjâ
×
×
×
P-TTL automâtiska zibspuldze
z
Zema slçdža âtruma sinhr
z
z
z
Zibspuldzes ekspozîcijas kompensâcija
z
z
z
Ârçjâs zibspuldzes AF palîggaisma
×
z
×
z
z
×
Kontrasta kontroles sinhronizâcijas 
zibspuldzes režîms
z
Darba zibspuldze
×
z
×
Vairâkkârtçjâ zibspuldze
×
×
×
Liela âtruma zibspuldzes sinhronizâcija
×
z
×
Bezvadu zibspuldze
z
×
K-x_OPM.book  Page 175  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM