Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
176
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Iespçjams izmantot [P-TTL auto] ar AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG 
vai AF160FC zibspuldzi. Zibspuldze pirms îstâs izlâdçšanâs veic 
nelielu uzzibsnîjumu, un nosaka objektu (attâlums, spilgtums, kontrasts, 
vai ir pret gaisma, utt.) izmantojot 16-segmentu mçrîšanas sensoru. 
Zibspuldzes darbîba beidzamâs izlâdçšanâs darbîbai tiek iestatîta 
pamatojoties uz pirmâ zibsnîjuma laikâ iegûto informâciju, ïaujot 
uzòemt attçlu ar normâlo TTL auto ekspozîciju.
1
Noòemiet karstâs dakšas vâciòu un pievienojiet 
fotokamerai ârçjo zibspuldzi.
2
Ieslçdziet fotokameru un zibspuldzi.
3
Iestatiet ârçjâs zibspuldzes režîmu uz [P-TTL auto].
Zibspuldzes ar apgriezto polaritâti (centrâlais kontakts ir mînuss) nevar 
tikt izmantotas, lai izvairîtos no kameras vai zibspuldzes bojâjumiem.
P-TTL Auto režîma izmantošana
Par AF360FGZ displeja paneli
AF360FGZ nav iespçjama funkcija pârmainît FORMAT izmçru uz 
[DIGITAL]. Lai vai kâ, kad tas tiek lietots ar SLR Digitâlo fotokameru, 
fokusa attâlums starp 35 mm filmiòas fotokameru un a tiek 
automâtiski aprçíinâts vadoties pçc skata leòía starpîbu un tiek 
atainots panelî (izmantojot DA, DA L, D FA, FA J, FA vai F objektîvus).
Atainojas pârrçíinâšanas indikators, bet formâta izmçra indikators 
pazûd, ja ekspozîcijas mçrîšanas taimeris a ir aktivizçts 
(tas atgriežas pie 35 mm formâta atainošanas, ja ekspozîcijas 
mçrîšanas taimeris ir deaktivizçts).
* Platleòía paneïa izmantošana
Objektîva fokusa 
attâlums
85mm/
77mm
50mm
35mm
28mm/
24mm
20mm
18 mm
Ekspozîcijas mçrîšanas 
taimeris deaktivizçts
85mm
70mm
50mm
35mm
28mm
24mm
*
Ekspozîcijas mçrîšanas 
taimeris aktivizçts
58mm
48mm
34mm
24mm
19mm
16mm
*
K-x_OPM.book  Page 176  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM