Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
177
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
4
Pârliecinieties, ka zibspuldze ir pilnîbâ uzlâdçjusies 
un veiciet fotoattçla uzòemšanu.
Ar AF540FGZ vai AF360FGZ iespçjams izmantot zibspuldzi, lai uzòemtu 
attçlu ar ekspozîcijas âtrumu, kas ir lielâks par 1/180 sekundçm.
1
Noòemiet karstâs pçdas vâciòu un pievienojiet fotokamerai 
ârçjo zibspuldzi (AF540FGZ vai AF360FGZ).
2
Iestatiet režîmu izvçles disku b vai a pozîcijâ.
3
Ieslçdziet fotokameru un zibspuldzi.
4
Iestatiet ârçjâs zibspuldzes sinhronizâcijas režîmu 
uz HS
b (Liela âtruma zibspuldzes sinhronizâcija).
5
Pârliecinieties, ka zibspuldze ir pilnîbâ uzlâdçjusies 
un veiciet fotoattçla uzòemšanu.
• P-TTL auto režîms nav pieejams izmantojot AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG 
vai AF160FC zibspuldzes.
• Skatu meklçtâjâ izgaismojas b, kad zibspuldze ir gatava darbam (pilnîbâ 
uzlâdçjusies).
• Sîkâku informâciju par zibspuldzes darbîbu un darbîbas diapazonu meklçjiet 
ârçjâs zibspuldzes lietošanas pamâcîbâ.
• Zibspuldze neaktivizçjas, ja objekts ir pietiekami izgaismots, ja iestatîts 
C vai 
i zibspuldzes režîms. Tâdçï tâ var nebût piemçrota dienasgaismas 
sinhronizâcijas gadîjumâ.
• Nekâdâ gadîjumâ nespiediet K/i taustiòu, ja fotokamerai pievienota 
ârçjâ zibspuldze. Iebûvçtâ zibspuldze var atsisties pret ârçjo zibspuldzi. 
Ja vçlaties izmantot abas zibspuldzes vienlaicîgi, iestatiet bezvada režîmu 
vai savienojiet tâs, izmantojot pagarinâšanas vadu (182. lpp.).
Liela âtruma zibspuldzes sinhronizâcijas 
režîma izmantošana
K-x_OPM.book  Page 177  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM