Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
178
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Izmantojot divas ârçjâs zibspuldzes (AF540FGZ vai AF360FGZ) 
vai izmantojot iebûvçto zibspuldzi kombinâcijâ ar ârçjo zibspuldzi, 
iespçjams fotografçt P-TTL zibspuldzes režîmâ neizmantojot vadu.
Vispirms iestatiet kanâlu ârçjai zibspuldzei.
1
Iestatiet kanâlu ârçjai zibspuldzei.
2
Noòemiet karstâs dakšas vâciòu un pievienojiet fotokamerai 
ârçjo zibspuldzi.
3
Ieslçdziet fotokameru un ârçjo zibspuldzi, un nospiediet 
eksponçšanas slçdzi lîdz vidum.
Iebûvçtâs zibspuldzes iestatîjums ir uz to pašu kanâlu uz kuru 
ir ârçjâs zibspuldzes iestatîjums.
• Skatu meklçtâjâ izgaismojas b, kad zibspuldze ir gatava darbam (pilnîbâ 
uzlâdçjusies).
• Liela âtruma zibspuldzes sinhronizâcija pieejama tikai tad, ja ekspozîcijas 
režîms iestatîts lielâks par 1/180 sekundçm.
• Liela âtruma zibspuldzes sinhronizâcija nav pieejama, ja ekspozîcijas slçdža 
âtrums ir iestatîts uz h.
Zibspuldzes izmantošana bezvadu režîmâ
• Iestatiet ârçjâs zibspuldzes power slçdzi WIRELESS pozîcijâ.
• Nepieciešamas divas vai vairâkas AF540FGZ/AF360FGZ ârçjâs 
zibspuldzes, lai izmantotu âtrgaitas flash sinhronizâciju bezvadu režîmâ. 
Šis savienojums nav iespçjams kopâ ar iebûvçto zibspuldzi.
• Iestatiet ârçjâs netieši pievienotâs fotokamerai zibspuldzes bezvadu režîmu 
SLAVE pozîcijâ.
Kanâla iestatîjums Ârçjai Zibspuldzei
• r režîmâ, pašreiz iebûvçtajai zibspuldzei iestatîtais kanâls atainojas skatu 
meklçtâjâ uz 10 sekundçm.
• Pârliecinieties, ka visâm zibspuldzçm ir vien aun tâ paša kanâla iestatîjums. 
Informâcijai par ârçjâs zibspuldzes kanâla iestatîjumu, skatît AF540FGZ 
vai AF360FGZ lietošanas pamâcîbu.
K-x_OPM.book  Page 178  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM